Svenska EnergiAskors logga


 

Hur vet man att askåterföring behövs?

Therese Zetterbergs och Bengt Olssons rapport på IVL handlar om långtidseffekter efter kalhygge och bortförseln av avverkningsrester, grot (s k helträdsuttag), utan askåterföring. Författarna drar dock slutsatser om askåterföringen. Ladda ner rapporten (på engelska) här.

Efter att avverkningsrester förts bort som skogsbränsle från skog bör man kompensera marken för de baskatjoner (d v s kalcium, kalium och magnesium) samt fosfor som följde med bränslet. Målet är att säkerställa fortsatt hög skogsproduktion, nu och på lång sikt samt att motverka försurning av mark och vatten.

Återföringen eller avsaknaden av återföringen påverkar flera aspekter av skogsmiljön. Skog som växer till försurar marken, och när man skördar både stammar och avverkningsrester för man bort stora mängder näringsämnen som annars skulle motverka försurningen då kvarlämnade biomassan bryts ner. I tidigare undersökningar har man funnit att marken försurats då grot skördas och att effekten klingar av efter 20-30 år. Man har dock inte känt till om även markvattnet under rotzonen försuras, vilket i så fall skulle ge en indikation på att den försurande effekten sprids även till bäckar och sjöar.

Rapportens författare bekräftar att även markvattnet har försurats av grotuttaget under en relativt lång tid, men visar också att effekten avtar med tiden.

En snabb slutsats skullekunna vara att kompensation med aska inte behövs, men det är inte så enkelt. En mer eftertänksam slutsats är att behovet av askåterföring inte bara kan läsas av i markvattnet, utan man måste se till hela försurningssituationen och historien.

Nedfallet av försurande svavel har minskat i hela Sverige sedan början av 1990-talet, och en långsam återhämtning inleddes. Parallellt har skogsbrukets försurningspåverkan ökat på grund av den ökade användningen av skogsbränslen. I sin senaste redovisning av de svenska miljömålen har Naturvårdsverket noterat att återhämtningen från försurningen stannat av och drar slutsatsen att skogsbrukets påverkan måste minska.  Länk till rapporten (reviderad version).

 


Energiaskor /ÅF Henrik Bjurström 2011-05-25

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se