Svenska EnergiAskors logga


 

Beräkning av hälsorisker från dioxin i förorenad mark

I en ny rapport från Naturvårdsverket har en beräkningsmodell testats för bedömningen av de hälsorisker som orsakas av dioxiner i förorenad mark. Författarna har valt Caltox-modellen som utvecklats av miljömyndigheterna i Kalifornien och testat den på verklig spridning och på ett förorenat område, ett nedlagt sågverk.

Huvudslutsatsen är beräkningar med modellen stämmer relativt väl med verkligheten, efter några anpassningar av parametrarna, bl a behövde hastigheten för dioxinernas nedbrytning i mark sänkas. I modellen räknas med varje kongener i stället för en summahalt.

Den kritiska exponeringsvägen med denna modell är intag av animalisk föda (kött, mjölk, ägg). Även vid normala bakgrundsnivåer för dioxiner, ca 10 ng WHO-TEQ per kg jord, utgör de en risk på grund av bioackumuleringen.

Barns intag av jord är näst största risken. Kontakt med huden eller intag av rotfrukter är inte lika kritisk. Inandning av luft (med undantag för uppvirvlade partiklar) eller intag av grundvatten har liten betydelse.

Rapporten, som ingår i Hållbar Sanering programmet, heter:

Hälsoriskbedömning av exponering relaterad till dioxinförorenad mark
Annika Åberg, Karin Wiberg, Annika Hanberg och Mats Tysklind
Naturvårdsverkets rapport nr 5929

Här kan du ladda ner rapporten, eller gå in på Naturvårdsverkets nätplats och sök i webbokhandeln efter rapport nr 5929

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-03-25


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se