Svenska EnergiAskors logga


 

Utvärdering av europeiska avfallslistan

På uppdrag från Europeiska Kommissionen (DG-ENV) har konsultföretaget Ökopol granskat avfallslistans ändamålsenlighet, bl.a med hänsyn till det nya avfallsdirektivet och till arbetet med kemikalielagstiftningen (GHS och REACH). Detta arbete bygger på ett tidigare uppdrag från österrikiska miljöverket, Umweltbundesamt.

Rapporten är detaljrik och dess läsning kompliceras något av ändringarna i farokoderna H1 till H14 under det att rapporten redovisades. Följande som berör askor och de frågor som behandlas i samband med askor kan extraheras.

Ökopol föreslår att farokriterier anpassas till kemikalielagstiftningen, bl.a GHS. För kriteriet H14, ekotoxicitet skall man alltså gå över till den beräkningsmetod som gäller för kemikalier. Skulle tester ändå behöva göras bör de utföras enligt det testprogram som tyska miljöverket, Umweltbundesamt arbetar fram och planeras redovisa under våren 2009:

-                   DIN EN ISO 6341, daphnia magna för akut toxicitet, vattenlevande organismer
-                   DIN EN ISO 8692, sötvattenalger
-                   ISO 13829 för genotoxicitet med umu testet, vattenlevande organismer
-                   ISO 11269-2, kålsorten brassica napus för jordlevande organismer
-                   ISO 17512-1, daggmaskar
-                   DIN 38412-48, ISO 10871, kontakt med arthrobacter globiformis

För kriteriet H15 (ger upphov till ett annat farligt ämne), d v s gamla H13, föreslår Ökopol att mottagningskriterierna för farligt avfall vid deponi för icke-farligt avfall används som gränsvärde mellan farligt och icke-farligt.

För PCDD/F föreslås ett sänkt gränsvärde från 25 μg/kg till 10 μg/kg, över vilket värde ett avfall är farligt oavsett kod.

Översynen av avfallskoderna ger följande förslag till ändringar:

-                  Koderna för rester från energiproduktion och avfallsförbränning grupperas om till bl a en grupp för slagg och bottenaskor och en grupp för rester från rökgasbehandling
-                  Sand från fluidbäddförbränning av avfall, 19 01 19, försvinner då det används för sällan
-                   Estlands oljeskifferbaserade energiframställning får nya koder
-                   Sverige begär att flygaska från biomassa (trä) och torv, 10 01 03, får en dubbel ingång för att kunna klassificera sådana askor som farliga
-                   Eurelectric föreslår att 10 01 03 utökas från ved/trä till även övrig biomassa, såsom halm

Ökopol redogör även för kommentarer från de organisationer som intervjuats (mest myndigheter) kring H14, ekotoxicitet. Många noterar att H14 innebär vissa svårigheter. Storbritannien ser ingen anledning att utföra biotester då dessa nästan alltid utförs slarvigt och ovetenskapligt endast i syftet att friklassa ett avfall som är farligt ur alla synpunkter. Italien använder inte H14 då ett farligt avfall brukar vara farligt med flera H-kriterier. För Tyskland är problemet att bottenaskor från avfallsförbränning är icke-farligt med alla H-kriterier, utom för H14. För Sverige bör biotest utföras endast i undantagsfall, och man medger svårigheter med zinkoxid. Frankrike har ett eget förfarande för att bestämma H14.

Rapporten som kan nås från http://ec.europa.eu/environment/waste/framework_directive.htm heter:

Review of the European List of Waste
Ökopol GmbH in cooperation with Argus GmbH
November 2008Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2009-03-26

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se