Svenska EnergiAskors logga


 

Enklare tillämpning

Enklare tillämpning av Miljöbalken och ökat resursutnyttjande lyftes fram från Miljödepartementet och Naturvårdsverket vid lanseringen av handboken före sommaren.

18 juni lanserades Svenska EnergiAskors handbok ”Askor en resurs rätt använd – en handbok för att underlätta miljöprövning av användning av askor”. Svårigheter vid miljöprövningen är ett av de tydligaste hindren för användning av askor.

Prövningen är komplicerad och omständlig. Många företag vittnar om långa och administrativt krävande prövningstider. Många miljöprövningsmyndigheter saknar också praxis och etablerade bedömningar att luta sig emot.

För att underlätta för verksamhetsutövare som vill använda aska i bygg- och anläggningsarbeten att ta fram ansökningar som uppfyller myndigheternas krav har Svenska EnergiAskor tagit fram en handbok. Denna lanserades på ett seminarium den 18 juni i år.

Magnus Blücher, ämnesråd och biträdande chef på Rättsenheten, Miljödepartementet, framhöll under seminariet att regeringen strävar efter att förenkla vardagen för Sveriges företagare och entreprenörer och lyfte fram vikten av enkel och effektiv miljöprövning. ”Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder i syfte att förenkla och effektivisera miljöprövningen utifrån synsättet att prövningen inte ska vara mer komplicerad än vad som krävs med hänsyn till skyddet för miljön och människors hälsa” kommenterade Blücher i sitt anförande under lanseringen.

Hans Wrådhe, sektionschef på Naturvårdsverket, fokuserade på den Nationella avfallsplanen och framhöll handböcker från branscherna som viktiga verktyg i arbetet att uppnå målen i planen.

Ett område som Wrådhe lyfte var behovet av bättre resursutnyttjande av restmateriel. Ett mål är att man vill minska anläggningsbranschens behov av täktmaterial med hjälp av bättre massbalans. För detta ändamål kan askor passa väl in och ligger i linje med Naturvårdsverkets strävan att utnyttja i samhället upplagrade resurser.

”Med den nationella avfallsplanen tar vi ett steg för att föra avfallet högre upp i hierarkin”, dvs mot ökande resursutnyttjande sammanfattade Wrådhe.

 

>> Ladda ner föreläsningen "Från avfallshantering till resurshushållning", Hans Wrådhe, Naturvårdsverket

>> Ladda ner föreläsningen "Enkel och effektiv miljöprövning", Magnus Blücher, Miljödepartementet

 

 


Energiaskor 2012-09-27

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se