Svenska EnergiAskors logga


 

Bättre källsortering av impregnerat virke

Avfall Sverige har kommit ut med en rapport F2012-05 Strategier för att hantera tryckimpregnerat virke baserat på flödet av koppar, krom och arsenik. (Louise Sörme SCB och Anna Karlsson Vattenfall Uppsala).

Sedan 2004 är det förbjudet att deponera brännbart avfall, så impregnerat virke går förr eller senare till förbränning och något bra alternativ finns inte.

Av avfallsanläggningarnas askors innehåll kommer nära 100% av arseniken, 10% av kromet och obetydlig del av kopparn från CCA ( Cu-Cr-As) impregnerat virke. Dessa anläggningar har tillstånd för och är rustade att ta hand om dessa ämnen och de kommer att få leva med detta en lång tid. Dessutom går en stor del impregnerat virke på grund av otillräcklig sortering till andra anläggningar som har tillstånd för förbränning av returträ med inte har tillstånd och utrustning för impregnerat virke. Med bättre sortering skulle askorna från dessa anläggningar bli av bättre kvalitet för olika användningar.

Sedan 2007 är det förbjudet att använda krom och arsenik i impregnerat virke. Det kommer att ta till ca 2030 innan samhällets stora förråd är uttömda. Förbränning av koppar- och särskilt kreosotimpregnerat virke bedöms ej vara lika miljöstörande. Det är dock svårt att skilja på olika varianter av behandlat virke. CCA impregnerat virke har främst använts av privatperoner och inte så mycket av byggindustrin.

 

Det bästa sättet att minska koppar, krom och arsenik i askor från förbränning av returträ är att förbättra källsortering så att allt impregnerat virke och en hel del målat virke går till anläggningar som är utrustade till att ta hand om dessa ämnen. Det vill säga återvinningscentralerna bör utöka sina ansträngningar att stimulera privatpersoner att sortera förorenat virke ännu bättre.


Energiaskor 2012-09-27

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se