Svenska EnergiAskors logga


 

Lättbetong och halmaska för farliga för att deponeras i Danmark

Danmark implementerade först i april 2009 EU:s mottagningskriterier för avfall vid deponier i sin lagstiftning. Det Sverige gjorde redan 2004 genom NFS 2004:10 är nu gjort också i Danmark genom Miljøstyrelsens kungörelse BEK nr 252 från den 31 mars 2009.

Vid RenoSams summering under april 2010 av erfarenheterna under första året togs några följdeffekter upp. Flera material som uppfattas som inerta, d v s lättbetong, halmaska och minerallull klarar inte kriterierna ens för farligt avfall. I princip borde de deponeras i Norge eller i de tyska saltgruvorna.

Orsaken till fördröjningen i implementeringen är att Danmark värnar om sitt grundvatten. I kungörelsen har man delat upp deponierna i sådana som är kustnära, där lakvattnet kan tänkas rinna ut till havet, och de som är icke-kustnära och befinner sig inåt landet. Värdena för mottagningskriterierna vid de kustnära deponierna sammanfaller med EU:s kriterievärden och med de svenska värdena, med något undantag. Värdena för icke-kustnära deponier är strängare än de för kustnära deponier – de ligger mellan en tiondel och en femtedel av de för kustnära deponier.

Avfallet delas upp i inert avfall, mineraliskt avfall, blandat avfall och farligt avfall. Kategorierna mineraliskt avfall och blandat avfall motsvarar icke-farligt avfall i Sverige. Skillnaden mellan mineraliskt och blandat är gränsvärdet på 5 viktprocent för TOC, totalt organiskt kol.

RenoSam har låtit göra en grundläggande karakterisering av sju typer av avfall: lättbetong, halmaska, minerallull, gjuterisand, fyllnadsjord, gipsavfall samt impregnerat trä. Inget av materialen klarade gränsvärdena för mineraliskt (icke-farligt avfall). Endast fyllnadsjord klarade kriterierna för farligt avfall.

De vanligaste anledningarna är utlakningen av sulfat och innehållet av kolväten som är för höga, t ex för lättbetong. För halmaska är det utlakningen av arsenik, molybden, selen, klorid och sulfat.

Fyllnadsjord kan deponeras som farligt avfall i en deponi för farligt avfall och troligen kan även lättbetong och halmaska smygas in med ”gånger tre”-undantaget.

För ett fylligare referat på danska, gå till DAKOFA:s webbplats: http://www.dakofa.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=1763&Itemid=119

PPT från RenoSams föredrag kan läsas här: http://www.dakofa.dk/downloads/Konferencer/100420%20Deponering/1010,%20rev%20Rene%20Moeller%20Rosendal,%20RenoSam.pdf?phpMyAdmin=Qj-pxk3HyMPVUx%2CF1WJSZh%2CDxv9Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström, 2010-06-02


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se