Svenska EnergiAskors logga


 

Förordning om sekundära byggmaterial på remiss i Tyskland

Tyska Miljöministeriet har skickat ut ett utkast till förordning om sekundära byggmaterial, ”Ersatzbaustoffen”. I remissen ingår även ändringar i förordningarna om skydd för grundvattnet och om skydd för marken.

Målsättningen är att lösa upp konflikten mellan riktlinjerna för användning av avfallsmaterial i anläggningsbyggen (LAGA Merkblatt 20) och de senare förordningarna om skydd för markmiljön och för vatten. Förordningen har varit ute på remiss tidigare men kritiserats hårt av industrin.

Förslaget utgår från att 100 % av ett material skall kunna användas och definierar de typer av användningar som är tillåtna. Andra beskrivna användningar är då inte tillåtna.

En tabell över tillåtna och ej tillåtna användningar har upprättats för varje avfall eller sekundärt material, utanför och innanför vattenskyddsområden.

Slaggrus, bottenaska från avfallsförbränningen, delas upp i två kategorier, HMVA-1 och HMVA-2 efter lakegenskaper i en kolonntest som inte är en EN-standard. Den ”bättre” askan HMVA-1 är tillåten på lite fler ställen än den sämre.

Motsvarande ”tillåtet/inte tillåtet” tabeller finns även för kolaskor, för slagg från olika metallurgiska processer, jord m fl.

Se här miljöministeriets meddelande.

Utkastet kan laddas ner från denna sida, alternativt härifrån.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-01-31

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se