Svenska EnergiAskors logga


 

Biobränsleaska från träbränsleeldning räddar sjöar från igenväxning

"Projekt PhosFlock” syftar till att motverka övergödning av vattendrag och sjöar genom att med hjälp av aska från träeldning i värmeverk binda fosfor i vattnet till bottensedimentet. Detta slam kan sedan tas upp och användas som gödsel på åkrarna.

Professor Tomas Persson från Gotland, kontaktade Sven-Inge Svensson vid miljökontoret i Hässleholms kommun efter att ha hört talas om de stora övergödningsproblemen med alger som finns i vattendrag som bl.a Finjasjön och Vinne å s vattensystem. Man hoppas kunna börja med Vinne å i vår och hoppas bl.a. på att kunna rädda Vinslövsjön från att växa igen. För arbetet skall Naturvårdsingenjörerna i Hässleholm svara och medel tillskjutas från kommunen och från länsstyrelsen. Även Myndigheten frö havs-vattenmiljö, Göteborgs universitet är intresserader av att hjälpa till.

Ladda ner hela artikeln "Biobränsleaska från träbränsleeldning räddar sjöar från igenväxning"

 

Energiaskor 2012-01-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se