Svenska EnergiAskors logga


 

Stabilisering av aska med geopolymerer

Två artiklar i senaste numret av Waste Management behandlar stabilsering/solidifiering av askor med geopolymerer. Geopolymerer är kedjor/nätverk av oorganiska molekyler (mineraler) som länkas samma av kovalenta bindningar. De används till exempel som tillsats i cement men även i avancerade keramiska material med mera. Som bas för syntes av geopolymerer används ofta metakaolin, tillverkad genom termisk aktivering av kaolinlera, men, beroende på tillämpning, kan andra pozzolana material som till exempel kolflygaska användas.

Länk till Waste Management

Kemisk stabilitet hos geopolymerer innehållande flygaska från förbränning av hushållsavfall

Stabilisering/solidifiering med geopolymerer (metakaolin) har testats på två flygaskor från förbränning av avfall. Resultatet undersöktes med skaktest enligt EN 12457. Metallhalterna i lakvattnen faller alla under gränsvärden för deponering på deponi för ickefarligt avfall.

Artikel: Chemical stability of geopolymers containing municipal solid waste incinerator fly ash

Författare: Isabella Lancellottia, Elie Kamseua, Marco Michelazzia, Luisa Barbieria,
Anna Corradia and Cristina Leonellia

a Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente, Università di Modena e
Reggio Emilia, Via Vignolese 905, 41100 Modena, Italy

Publikation: Waste Management, Volume 30, Issue 4, Pages 549-734 (April 2010)

Syntes av geopolymerer från en blandning av askor

En blandning av aska från förbränning i fluidiserad bädd (FBC) och flygaska från förbränning av kol i pulverbrännare har testats som bas för syntes av geopolymerer. Botten- och flygaska från fluidiserad bädd maldes tillsammans till tre olika kornstorlekar och blandades i olika proportioner med flygaska från pulverbrännaren. Blandningarna användes som bas för syntes av geopolymerer. I utvärderingen konstateras att de polymeriserade materialen har god hållfasthet och att mer finmalen FBC-aska ger högre hållfasthet och högre reaktivitet.

Artikel: Utilization of blended fluidized bed combustion (FBC) ash and pulverized coal combustion (PCC) fly ash in geopolymer

Författare: Prinya Chindaprasirta and Ubolluk Rattanasakb
a Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand
b Department of Chemistry and Center for Innovation in Chemistry, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi 20131, Thailand

Publikation: Waste Management, Volume 30, Issue 4 (April 2010)


Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-03-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se