Svenska EnergiAskors logga


 

Specialister på att sluta skogens kretslopp med aska

Ju mer vi plockar ut ur skogen, desto viktigare blir det att kompensera för näringsämnen som förs bort. Med återföring av aska från värmeverken sluts kretsloppet och störst i landet på den verksamheten är Askungen Vital från Markaryd. Men det duger bara med aska från pannor som eldas med rent biobränsle. Markarydsföretaget har varit en pionjär på askåterföring till skogen och hanterar uppemot 23 000 ton aska om året, varav omkring 7 000 ton i Kronoberg, skriver Smålandsposten.

– All aska vi sprider är analyserad så att den verkligen klarar Skogsstyrelsens krav. Det finns en minimigräns för näringsämnen, där de viktigaste är kalium, fosfor, magnesium och kalcium, men också en maxgräns för tungmetaller som ju finns i allt växande. Klaras inte de gränserna hamnar inte askan i skogen, säger Henrik Pedersen, vd för Askungen Vital.

Ansvarig samrodnare för spridningen i Kronobergs län är skogskonsulent Katharina Ahlert på Skogsstyrelsen:

– Aska kan i princip spridas på all mark där det går att köra, men bäst är det i gallringsskog där det är lättare att ta sig fram. Även hyggen går att sprida på, men de ska inte vara helt nyupptagna. Det ska ha kommit upp en del gräs och skogsplantor för att inte riskera utlakning.

Inför en spridning sker planering ihop med markägaren där det tittas på lämpliga områden över hela fastigheten.

Intresset för askspridning beskriver Katharina Ahlert som stort.

– Men det känns som om det kanske blivit lite mättat närmast de platser där upplag varit placerade under många år, som kring Uråsa. Rekommendationen är en askspridning under ett skogsbestånds omloppstid och det måste i alla fall gå tio år mellan spridning på samma mark. Med kortare intervall finns risk för utlakning om inte marken hinner ta upp näringen samtidigt som det finns med en del tungmetaller också.

– Vi vill gärna flytta runt upplagen men det är jobbigt med alla nya tillstånd som då behövs, säger Henrik Pedersen som leder ett företag med sju anställda och en omsättning på 12 miljoner kronor. Askåterföringen som Askungen Vital specialiserat sig på är en kompensationsåtgärd för de uttag som görs av allt från timmer och massaved till grot, det vill säga grenar och toppar.

– Varje uttag av biomassa innebär att näringsämnen förs bort. Än mer ämnen tas ut när även grenar och toppar och ibland även stubbar tas om hand. Nästan alla de viktiga näringsämnena sitter ju i groten och tas den bort utarmas marken på lång sikt. Det är det vi vill kompensera för, säger Katharina Ahlert.

– Den andra effekten är att man vill höja pH-värdet och motverka försurning. Innehållet av kalium, kalcium och magnesium har samma verkan som kalk. Det höjer pHvärdet i marken och indirekt i vattnet, säger hon.

Det finns de som vill lämna aska till oss, säger Henrik Pedersen, men om de jobbar med en del annan flis, som från rivningsvirke eller returträ från soptippen, klarar den absolut inte kraven.

– Stora värmeverk kan elda enorma mängder skogsflis, men sedan blandar de i grejor som de får betalt för att ta emot och så blir all aska förstörd. Den askan används ofta till vägbyggen eller till sluttäckning av deponier. Samtidigt står våra skogar och skriker efter aska, säger han.

Förhoppningen är att få ett tydligare regelverk.

– Nu handlar det mycket om rekommendationer och de kan bli lite luddiga, jag tycker att det hade vart bra om det funnits klararregler om vad som gäller.

Hur ser du på framtiden för askåterspridning?

– Jag tror på den och hoppas att det ska bli lättare och lättare efter att vi länge fått kämpa i en jämn uppförsbacke. Vi har mycket att göra men det är pressade priser. Det blir nog ett politiskt krav att askan ska tillbaka. Om det sedan är den som använder groten eller den som säljer den som ska stå för kostnaden vet jag inte.

– Men det är inte så enkelt. Ska det ställas ett sådant krav måste det finns lämplig aska att sprida.

En del värmeverk blandar ju in annat. Det måste i så fall styras politiskt så att askan blir ren, annars kan inte kravet ställas på skogsägaren, säger Katharina Ahlert.

Läs hela artikeln i Smålandsposten den 13 mars 2014.


Energiaskor 2014-04-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se