Svenska EnergiAskors logga


 

Aktörsråd kring askåterföring

Skogsstyrelsen anser att återföring av aska till skog och mark inte sker i tillräckligt hög utsträckning och har därför tillsatt ett aktörsråd kring askåterföring. Skogstyrelsen har bjudit in några energibolag att ingå i aktörsrådet tillsammans med skogsbolag och berörda myndigheter. Svenska EnergiAskor ingår i aktörsrådet liksom Svensk Fjärrvärme.

Syftet med aktörsrådet är att föreslå åtgärder som innebär att bränsleskördens icke acceptabla försurande näringsutarmande verkan undviks. Ett delsyfte är också att driva på fortsatt vetenskaplig utvärdering av var gränsen går för ”icke-acceptabel” påverkan och rekommendationernas utformning.

Rådet har träffats en gång och vid näst kommande möte kommer de vetenskapliga frågeställningarna att diskuteras. De svåra frågorna kring ekonomi kommer att diskuteras vid det tredje och sista mötet i vår.

Skogsstyrelsen har tillsatt ett aktörsråd för att öka återföring av aska till skog och mark.

 


Energiaskor 2013-02-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se