Svenska EnergiAskors logga


 

Miljöforskarna som fann varandra

I Britta Eklund, docent vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi och grundare av Happy Boat, har genom sin forskning och sitt intresse för båtar förvånats över att det fortfarande finns höga halter av tributyltenn (TBT) i våra vatten och i närmiljön. Ämnet förbjöds i Sverige redan 1989, men trots det finns höga halter kvar. Britta har utvecklat en applikation för mätning av metaller med hjälp av röntgenfluorescensmetodik särskilt kalibrerad för mätning på plastskrov. Genom sina mätningar kan Britta ge båtägaren en rekommendation om båten bör saneras eller inte.

– Min analysmetod visar att metallerna finns i markerna och i vilken mängd. Tidigare hade jag inte kunnat ge råd om hur man ska sanera marken men genom min kontakt med Maria Greger, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och grundare av PhytoEnvitech, kan jag hänvisa båtklubbarna vidare till henne, säger Britta Eklund.

– Vi känner i dagsläget till väldigt många växter som har en miljösanerande förmåga och det kan vi utnyttja för att komma åt föroreningar i marken. Ta vide till exempel, en snabbväxande buske som ger energi. Det har tidigare rapporterats att vide har en stor mängd kadmium i vedmassan och i askan efter förbränning. Ett miljöproblem sa många, en miljömöjlighet sa jag, säger Britta.

Olika videsorter är olika bra på att lagra oorganiska ämnen i sin vedmassa. Möjligheten Maria såg var att på ett naturligt sätt fånga upp de obundna oorganiska föroreningar (olika tungmetaller) som fanns i marken. En odlingstid på 3-4 år förbättrar och sanerar marken till bråkdelen av kostnaden för vad en totalsanering kostar. Dessutom ger videveden energi vid förbränning och de oorganiska föroreningarna som finns kvar separeras vid förbränningen och tas om hand i koncentrerad form.

Läs hela artikeln från 27 maj på Stockholms universitets hemsida:
http://www.su.se/samverkan/f%C3%B6retag-organisation/innovationsst%C3%B6d/milj%C3%B6forskarna-som-fann-varandra-1.237381 

Energiaskor 2015-06-04


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se