Svenska EnergiAskors logga


 

Karaktärisering av utlakning från bottenaska; lysimeter- och modelleringsstudie

Bottenaska från avfallsförbränning kan återanvändas i olika byggprojekt. Forskare från Storbritannien har gjort lakförsök i fältmiljö med blandningar av bottenaska från avfallsförbränning och kalksten i lysimetrar för att undersöka i vilken mån askan ger ifrån sig tungmetaller och salter. Syftet var prova olika scenarier och blandningar för att ta fram ett material med goda mekaniska egenskaper och minimal miljörisk för användning vid vägbyggen.

Studien koncentrerades på miljöeffekterna av ämnena sulfat, klorid, svavel, koppar, zink och bly. Numerisk modellering baserat på uppmätta materialegenskaper och ”kinetic desorption koncept” för att försöka förutse hur ämnena avges genomfördes. Experimentella resultat gav god överrensstämmelse med beräkningar med en ickelinjär sorptionsmodell.

Titel:

A lysimeter experimental study and numerical characterisation of the leaching of incinerator bottom ash waste

Författare:

Abdelkader T Ahmed, Hussain A Khalid och Daoyi Chen, University of Liverpool, UK, samt Ashraf A Ahmed, Queen’s University Belfast, UK

Publikation:

Waste Management, Volume 30, Issues 8-9, August-September 2010, Pages 1536-1543

Länk:

Waste Management, Volume 30, Issues 8-9

 


Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-07-06

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se