Svenska EnergiAskors logga


 

Framåtblickande Askdag 17 april

Var står vi idag och vilka är de framtida ut maningarna för att öka användningen av askor? Det är det övergripande temat för Askdagen 17 april i Stockholm. Svenska EnergiAskor bjuder in till en heldag fullspäckad med aktuella rapporter, det senaste angående klassificering av askor, intressanta diskussioner och möjligheter till nätverkande.

Syftet med Askdagen är att lyfta blicken uppåt och framåt och se askorna ur ett samhällsperspektiv. En ökande användning av biobränslen kommer att generera mer askor. Ska askorna läggas på hög, på deponi eller användas i samhället? Går det miljömässigt och tekniskt?

Internationellt i t.ex EU har tonvikten legat på nyttiggörandet av kolaskor eftersom kolanvändningen är dominerande, men i takt med att allt mer bio- och avfallsbränslen används, så har intresset för nyttiggörande av dessa ökat. En hel del FoU-insatser har gjorts, bl.a. i Sverige genom Värmeforsks projekt, men mycket återstår att utveckla.

Under askdagen kommer en internationell utblick om dagsläget i olika länder att redovisas. Konsultföretaget PROFU har, på uppdrag av Svenska EnergiAskor, gjort en sammanställning av intressant internationell askforskning, askprojekt och askanvändning. Det övergripande syftet med rapporten är att kortfattat lyfta fram framtida intressanta möjligheter för användning av askor i Sverige, baserat på erfarenheter i Sverige och i andra länder. Man kommer bland annat att redovisa vad som kan utvinnas, vilken användning som sker, pågående forsknings- och utvecklingsområden samt hur askor som inte nyttiggörs omhändertas i olika länder.

Dessutom kommer en utredning angående hur stort behovet är av täckningsmaterial på landets deponier att redovisas. Det dominerande användningsområdet i Sverige idag vid nyttiggörandet av askor är som material för sluttäckning av deponier. Hur stort kommer behovet att vara i framtiden? När är landets deponier sluttäckta? Konsultföretaget Tyréns har fått i uppdrag av Svenska EnergiAskor att göra en grundlig genomgång av landets deponier och även uppskatta hur mycket av olika täckningsmaterial som går åt.

 

 

I Sverige används aska huvudsakligen för sluttäckning av deponier idag, men om några år kommer de flesta deponierna att vara täckta. Vi måste därför utveckla nya användningsområden så att vi inte skapar nya askberg!


Energiaskor 2013-02-06

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se