Svenska EnergiAskors logga


 

Test med askåterföring i Skåne

Skogssällskapet i Skåne har startat ett långsiktigt projekt med askåterföring i egen skog. Man vill studera askans betydelse under lång tid. Näringsuttaget har ökat inom skogsbruket och att återföra aska till skogen är ett sätt att kompensera det näringsbortfall som blir då skogen rensas på ris; målet är att på lång sikt motverka försurande uttag.

”Återför man aska och sätter tillbaka den näring man plockat ut, kan man med en bra kvävestatus faktiskt se produktionsökningar på upp till 10-12 procent” menar Daniel Glimtoft, som jobbar med askåterföring.

En planläggning görs för att säkerställa att inga negativa miljöeffekter kan uppstå – man håller rätt skyddsavstånd till vattendrag, våtmarker etc. Askspridning handlar främst om att säkerställa den långsiktiga produktionsförmågan. Mängden aska som blir tillgänglig för askåterföring i skog är ökande.

Ladda ner hela artikeln "Test med askåterföring i Skåne"

 

Askspridning i skog

Askspridning i skog
. Syftet är att utifrån ett långsiktigt perspektiv motverka försurande uttag. Foto: Micael GothEnergiaskor 2011-12-08

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se