Svenska EnergiAskors logga


 

Växter tar upp mindre av tungmetaller från slaggrus än NV:s beräkningsmodeller visar

Värmforsk rapport 1222, 2012, Kristian Hemström, Torleif Bramryd, Ola Wik, Michael Johansson, Annika Jägerbrand. “Ackumulering av metaller i vegetation på geotekniska askkonstruktioner”

Rapporten visar att åldrat slaggrus som används utblandat med planteringsjord (här 50 vikt-%), till exempel i sluttäckningsändamål, inte ger upp- hov till betydande förhöjda metall- och metallox- idhalter i engelskt rajgräs under en växtsäsong jämfört med vanliga anläggningsmaterial (här schaktmassa och bergkross).

Vidare visar studien att åldrat slaggrus inte ger upphov till betydande förhöjda halter i blad från buskar och träd som självetablerat i sådant material.

Studien visar även på vikten av att ta hänsyn till damning och partikelkontaminering som expone- ringsväg då risker relaterat till ackumulation av metaller i ekosystem och exponering för betande djur via växtupptag utvärderas. Minimering av partikelspridning bör vara en viktig bestånds- del vid utformning av skyddsåtgärder då askor används i geotekniska konstruktioner.

Beräknade ackumuleringsfaktorer (kvot mellan halt i gräs och halt i odlingssubstrat) i odlings- studien minskade med ökad halt i odlingssub- stratet. Detta stämmer väl överens med littera- turdata men står i stark kontrast till den modell som tillämpas för beräkning av riktvärden i Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 om åter- vinning av avfall i anläggningsarbeten där acku- muleringsfaktorerna antas vara konstant oavsett halt i odlingssubstratet. Ackumuleringsfaktore- rna för gräs som växt i askor blandade med en- hetsjord (50 vikt-%) var betydligt lägre än de generella ackumuleringsfaktorer som använts i Naturvårdsverkets Handbok 2010:1. Även gräs som växt i ren aska understeg i allmänhet Natur- vårdsverkets ackumuleringsfaktorer trots att dessa prover var påverkade av partikelkontaminering.


Energiaskor 2013-01-09

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se