Svenska EnergiAskors logga


 

Deponier snart sluttäckta, visar rapport

Just nu är det en efterfråge-topp för askor som sluttäckningsmaterial av landets deponier. Men inom drygt 15 år behöver nya användningsområden utvecklas, det visar en rapport utförd av miljökonsultföretaget Tyréns på uppdrag av Svenska EnergiAskor.

Genom att täcka deponierna med bland annat aska från värmeverk förhindras läckage av eventuella miljöfarliga ämnen i mark och vattendrag

- År 2030 kan vi räkna med att de flesta av Sveriges deponier kommer att vara sluttäckta. De deponier som finns kvar därefter är så små att de är försumbara, säger David Hansson, miljöutredare på konsultföretaget Tyréns, som undersökt de svenska deponiernas framtid på uppdrag av Svenska EnergiAskor.

De strängare reglerna kring deponering som infördes i och med deponeringsförordningen (2001:512) 2001 har gjort att det för närvarande pågår sluttäckning av många av Sveriges deponier. Behovet av lämpliga massor är stort. I takt med att deponierna blir sluttäckta kommer behovet att minska. I syfte att ungefärligt beräkna hur behovet kommer att utvecklas gjordes en enklare kartläggning av sluttäckningsläget vid ett antal deponier.

-Vi befinner oss i en efterfråge-peak för sluttäckningsmassor. Just nu går ca 60 procent av all aska till att konstruera och täcka deponierna. Men inom kort kommer efterfrågan att minska kraftigt. Det är alltså hög tid att finna nya användningsområden för askorna, säger Monica Lövström, VD för branschorganisationen Svenska EnergiAskor.

För närvarande pågår eller planeras sluttäckning vid ett stort antal deponier och behovet av sluttäckningsmaterial är stort. Resultatet av kartläggningen tyder på att sluttäckningen av huvuddelen av de avslutade deponierna och deponidelarna kommer att vara slutförd om drygt 20 år. Därefter kommer troligen deponierna alltmer att sluttäckas löpande i takt med att de fylls upp. Mot bakgrund av att mängden avfall som deponeras har minskat kraftigt, efter förbuden att deponera organiskt och brännbart avfall, kommer behovet av sluttäckningsmassor då att vara en bråkdel mot nuvarande behov. Sannolikt råder alltså för närvarande en efterfråge-peak för sluttäckningsmassor.

Läs rapporten här

 

För ytterligare information:
Svenska EnergiAskor
Monica Lövström
VD
Tel: 070-661 23 34


Energiaskor 2013-05-20

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se