Svenska EnergiAskors logga


Ny skrift om Sveriges gröna och okända revolution

Sverige är bäst inom EU på att nyttja förnybara energikällor. I skriften ”Förnybar Energi – Sveriges okända gröna revolution” beskriver författaren Kjell Eriksson den historiska utvecklingen från oljekrisen beroende av fossilt bränsle till dagens situation där förnybar energi står för hälften av energianvändningen.

– Bara Sverige och Estland har hittills nått EU:s förnybarhetsmål för 2020. Detta har skett i det tysta. Det är signifikativt att media i Sverige inte alls har uppmärksammat att Sverige nått över 51 procent, säger Kjell Andersson, näringspolitisk rådgivare på Svebio.

 
Sverige har sju år före utsatt tid uppnått det mål som Sveriges Riksdag antog i samband med att Sverige accepterade EU:s krav på 49 procent förnybar energi till år 2020. Skriften redogör för den historiska utvecklingen från oljekrisens beroende av fossilt bränsle till dagens situation där förnybar energi står för hälften av energianvändningen. De två viktigaste styrmedlen som möjliggjort den gröna revolutionen i Sverige är i första hand två, dels koldioxidskatt på fossila bränslen som infördes 1991 och dels elcertifikaten som infördes 2003.
– Det är en myt att Sverige inte har en energipolitik. Det är styrmedlen som riksdagen beslutat om som är grunden för utvecklingen av biobränslen, säger Kjell.
 
En viktig del i den miljöpolitiska debatten har varit de teorier för kretsloppstänkande som lanserats och fått stort genomslag. En bakomliggande tanke i kretsloppstänkandet är att förnybara resurser och förnybara energikällor är en del av naturliga kretslopp, som inte skapar samma miljöproblem som exploatering av resurser ur geosfären eller industriella kemikalier. 
 
Kjell Andersson redovisar ett antal utredningar som innehåller prognoser för den framtida energianvändningen, alla har de en sak gemensamt och det är att de visade på ett alldeles för stort energibehov.

– I själva verket är Sveriges energianvändning ungefär densamma som för 30-40 år sedan. Andelen förnybar energi är också mycket högre än prognoserna, säger Kjell Andersson.  
Skriften kan beställas från Kungliga Skogs- och vetenskapsakademien. www.ksla.se
 

 

 

Energiaskor 2014-03-13


  
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se