Svenska EnergiAskors logga


 

Pannsand som rörgravsand

Askanvändning
Användningsområde: Geoteknik -Pannsand som rörgravsand

Värmeforskrapport 852: Pannsand som kringfyllnadsmaterial för fjärrvärmerörgravar Kemisk och geoteknisk karaktärisering av fluidbäddsand 2004
Roger Pettersson, Pascal Suèr, Jan Rogbeck

Geotekniska analyser av pannsander i projektet har visat att pannsanderna uppfyller de tekniska krav som ställs på kringfyllnadsmaterial för fjärrvärmerörgravar. En förutsättning som måste undersökas för varje fall är att den aktuella pannsanden ej är härdande. Detta bör undersökas regelbundet och särskilt när förhållanden i pannan och i bränslet ändras. Svenska Energiaskors hypotes är att om kalk/dolomit tillsätts i förbränningsrummet då är risken stor för att pannsanderna är härdande.

Biobränslebaserade pannsander har lägre utlakning av tungmetaller än de avfallbränslebaserade. Biobränslebaserade pannsander i projektet klarar i regel EU:s krav på avfall som får läggas på inert deponi från och med år 2005. Lagring av pannsander leder till sjunkande pH och lägre utlakningsbenägenhet av Cr, Cu, Pb, Zn mfl gentemot färska pannsander. Däremot ökar utlakningen av Sb, SO4 och Mo vid lagring.

En miljöpåverkansbedömning göras innan varje användande beroende på valt geografiskt område.

Utlakningen av antimon är kritisk för användandet av pannsander från avfallsförbränning. En stor del av antimonet härrör sannolikt från elektronikplast som håller bromerade och därmed även antimonhållande flamskyddsmedel.

 

CR 20100608

 
 

Tillbaka

   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se