Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2009

Konferens> Twefth International Waste Management and Landfill Symposium
5 - 9 okt. 2009
S.Margarita di Pula (Cagliari),
Sardinien, Italien
Using ash in a sustainable society, swedish R&D programme 2002-2008! Claes Ribbing

 

Workshop> Sinnvolle nutzung von holzaschen aus biomassefeuerungen
Arrangör; FHP, Forest Holz Papier
15 april 2009
Wien
Environmentally friendly use of none coal ashes - research and use in Sweden! Claes Ribbing

 

Workshop> Aska till skog och mark
12 feb. 2009
Falun
Askor till skog och mark! Claes Ribbing

 

Panndagarna
4 feb. 2009
Jönköping
Rapport från Askprogrammet 02-08! Claes Ribbing

 

Värmeforskdagarna
27-28 jan. 2009
Stockholm
Askprogrammet 09-11 och REACH! Claes Ribbing

 

Transportforum
09 jan. 2009
Linköping
Användning av askor i anläggningsarbeten! Claes Ribbing

 

SAMMANFATTNINGAR Askprogrammets olika projekt 2006-2008
27-28 januari 2009
StockholmIntroduktion & inledning

Det här är Värmeforsk! - Gullvi Borgström, Värmeforsk

Syntes av programmet "Miljöriktig användning av askor" - Roger Herbert, Uppsala Universite

Vad finns det för samband och logik mellan projekten i askprogrammet? - Claes Ribbing, Svenska Energiaskor/Värmeforsk

Databasen ALLASKA - Henrik Bjurström, ÅF-Process

Material för tillämpning av avfallsförordningen - Rolf Sjöblom, Tekedo

Identifiering av Zn-föreningar i askor med röntgenspektroskopisk metod - Britt-Marie Steenari, Chalmers Tekniska Högskola

Askprogrammet 2009-2011 och REACH - Claes Ribbing, Svenska EnergiaskorÅterföring av aska till skog och åkermark

Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning på fastmark - Ulf Sikström, Skogforsk

Transport av näringsämnen och tungmetaller i torv, 20år efter asktillförsel och beskogning av en avslutad torvtäkt
- Torbjörn Nilsson, SLU - Institut för skoglig marklära

Tillförsel av aska på dikad torvmark- effekter på skogstillväxt, växthusgaser och markvegetation
- Ulf Sikström, Skogforsk Robert Björk, Örebro Universitet

Intensivodling av lövskog med aska
- Gunnar Thelin, Ekobalans Sverige

Halmaska i kretslopp - Henrik Bjurström, ÅF-ProcessDeponi

FSA som tätskikt vid sluttäckning av deponier - en vägledning - Josef Mácsik, Ecoloop

Inverkan av vegetation och rötslam på tätskikt av flygaska vid efterbehandling av sandmagasin -
Maria Greger, Stockholms Universitet

Utvärdering och demonstration av efterbehandlingsalternativ för historiskt gruvavfall med aska -
Mattias Bäckström, Örebro Universitet

Sluttäckning med askor - långtidserfarenheter från Tveta - Gustav Tham, Telge och Laleh Andreas, LTU

Vägledning för alternativa konstruktionsmaterial på deponier - Thomas Rihm, Statens Geotekniska Institut
Miljö och kemi: Helhetssyn och riskbedömning


Restprodukter inom EU. En lagstiftning - olika nationella strategier? - Gunilla Jansson, Ramböll Sverige

Tillämpning av nya regler för cesium-137 - Rolf Sjöblom, Tekedo

Organiska ämnen i askor - Henrik Bjurström, ÅF-Process

Oral biotillgänglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor - David Bendz, Statens Geotekniska Institut

Biotestbatteri för klassificering av avfall enligt H14-kriteriet i Avfallsförordningen - Ekotoxikologisk testning med bakterie, alg, kräftdjur och fiskembryo - Magnus Breitholtz och Sara Stiernström, Stockholms Universitet

Modellering av utlakning och geokemiska processer i förstärkningslager av bottenaska -
David Bendz, Statens Geotekniska Institut

Risk - Helhetssyn mellan miljömålen. - Claes Ribbing, Svenska Energiaskor

Uthållig materialförsörjning - helhetssyn på användning av askor- Susanna Toller, Björn Frostell, KTH/Ecoloop Erik Kärrman, CIT Urban Water/Ecoloop

Erfarenheter av miljöpåverkan vid användning av slaggrus som förstärkningslager- Peter Flyhammar, Flyhammar Resurs & Miljö

Askors egenskaper i våt miljö - Mattias Von Brömssen, Ramböll

Damning från vägbyggnation och hantering av askor - Mats Gustafsson, Statens väg- och transportforskningsinstitutGeoteknik

Uppföljning av befintliga slaggrusprovvägar - Claes Ribbing ersätter Maria Arm, SGI

Retentionsegenskaper hos aska - implikationer för dimensionering av konstruktioner -
David Bendz, Statens Geotekniska Institut

Långtidsegenskaper hos restprodukter - teknik och miljö i vägar - Håkan Arvidsson, VTI

Väg- och anläggningsbyggande med askor/flygaskor - Pentti Lahtinen, Ramböll
Bo Svedberg, Ecoloop/Luleå Tekniska Universitet

Slaggrus för sammansatta obundna material i väg- och anläggningsbyggande - Per Tyllgren, Skanska

Sammanfattning och slutsatser - Henrik Bristav, Umeå Energi

 
   
Tillbaka  
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se