Svenska EnergiAskors logga


 

Faktablad

Faktablad utifrån några av våra rapporter.

• Omvärldanalys: Lagar och regler kring användning av bottenaskor i fem länder

• Internationell utblick: Användning av aska i Europa
• Sluttäckning av deponier


 

 

Rapporter

Utvärdering av effekterna av handboken om återvinning av avfall i återvinningsarbeten (2015-11-16)

Omvärldsnanalys avseende regelverk för användning av bottenaskor från avfallsförbränning i fem länder
Bilaga 3 och 4 är inkluderade i rapporten.
Bilaga 1-2.
(2015-11-16)

Aktörsrådets slutsatser om Askåterföring till skog och mark (2014-11-11)

Askor i Sverige 2012
Statistik utförd av SCB på uppdrag av EnergiAskor. (2013)

Internationell utblick om användning av askor
Jenny Sahlin på Profu, har på uppdrag av Svenska Energiaskor, undersökt erfarenheter av askanvändningen  i Europa. (2013)

Kartläggning av sluttäckning av deponier
David Hansson, miljöutredare på konsultföretaget Tyréns, har i rapporten kartlagt sluttäckningsläget vid Sveriges deponier. 2013

Askor i Sverige 2010
Statistik utförd av Tyréns på uppdrag av Svenska EnergiAskor

Askhandboken
sammanställning över olika askors sammansättning, egenskaper och användningsområden. 1999

Producerad och använd mängd aska i Sverige 2006
 Caroline Engfeldt, Svenska EnergiAskor

Sammanställning av genomförda kemiska analyser och tester för gjuterisand, bottenaska och stenmjöl, samt jämförelse med olika bedömningsgrunder
SP rapport skriven av Annika Ekvall och Bo von Bahr 2004

Hantering av aska från trädbränsle som innehåller cesium-137
Rolf Sjöblom, Tekedo

Vattenfall Värme Uppsalas förenklade anmälningsblankett enligt 21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för nyttjande av aska till anläggningsändamål

Kretslopp i anläggningssektorn - probleminventering och åtgärdsförslag
SBUF-rapport skriven av Per Tyllgren, Skanska, år 2003

Askvolymer i Sverige
En bedömning av Henrik Bjurström, ÅF-Energikonsult AB, år 2002

 

Kriterier

Nordiska ministerrådets utveckling av kriterier för deponerat monolitiskt avfall
Development of criteria for acceptance of monolithic waste at landfills (2006)

Hälso- och miljörisker vid utlakning av klorid och sulfat från deponerat avfall
Hälso- och miljörisker vid deponering av avfall som lakar höga halter av klorid och sulfat (2006)

Förekomstformer för zink i flygaska
Förekomstformer för zink i flygaska (2004)

Handbok om farligt avfall
Farligt avfall - Handbok enligt avfallsförordningen (november 2003)

iobränsle och radioaktivitet
Föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
Kommentarer och vägledning till föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137 (maj 2005)

Återföring till skog av bioaska
Regelverket kring bioaskor och återföring av aska till skogen finns på Skogsstyrelsens hemsida.
En sammanfattning av riktvärdena finns på Riktvärden för kompensationsgödsling av skogsmark.
Rekommendationer vid uttag (2001) av skogsbränsle och kompensationsgödsling - meddelande 2,
2001 Skogsstyrelsen.

Slam
I vissa sammanhang jämförs askors innehåll av t ex tungmetaller med de krav som gäller för spridning av
slam på åkermark. Här finns de aktuella föreskrifterna:
Föreskrift från1994, SNFS 1994:2 samt länkar till ändringsföreskrifter SNFS 1998:4 och NFS 2001:5.

Kriterier för användningen av energiaskor i Tyskland, Holland och Danmark.
Rapport från SGI/ÅF: Kriterier för att använda energiaskor - genomgång av erfarenheter i andra länder (1999)

 

Askor för geotekniska applikationer

Kalkrik aska som bindemedel i markstabilisering (2006)

Utvärdering av ett försök med flyg- och bottenaska som vägmaterial (2005)

Väg BD 694 Vitåfors/Töre – Miljögeoteknisk bedömning av vägkonstruktion med grus, mesa, bottenaska och flygaska (2005) samt bilaga

Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och bergkross i anläggningsbyggande (2003)

EU-rapport - Rv90 askblandning i vägkonstruktion (Askblandningar i anläggningsprocesser) (2002)
Rapporten är sammanställd av Josef Mácsik, Ecoloop AB, och inkluderar även en detaljerad undersökning av utlakning från teststräckan på riksväg 90 utförd av Rikard Thurdin, Mitthögskolan, under ledning av professor Ulla Lundström.
Bilaga 1 - Materialundersökning
Bilaga 2 Kolonntest
Bilaga 3 Fältundersökningar
Bilaga 4 Sättningar
Bilaga 5 Bygg & teknik aska
Bilaga 6 pH metaller i porvatten
Bilaga 7 Miljöbalksseminarium

Provningsmetoder för alternativa material till vägunderbyggnad (2001)

User Guidelines for Waste and Byproduct Materials in Pavement Construction (2000)

Energiaskor för väg- och anläggningsändamål (1998)

 

Deponikonstruktion

Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge (2007)

Naturvårdsverkets Mottagningskriterier för avfall till deponi (2007)

Size charge fractionation of heavy metals in landfill leachate (2005)

Rapport/Enkät om behov av aska på deponier (2004)

Askas påverkan på nedbrytningen av organiskt material (2003)

Naturvårdsverket
För deponeringsverksamhet finns direktiv på EU-nivå som har införlivats i svensk lagstiftning genom förordningen om deponering av avfall (2001:512). Med stöd av förordningen har Naturvårdsverket beslutat om föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10).
Genom förordningen ställs krav på bland annat deponiernas bottentätning och bottenbarriär samt på bortledning och uppsamling av lakvatten.

 

>> Återföring till skog

>> Slaggrus

>> Askprogrammets samtliga rapporter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se