Svenska EnergiAskors logga


 

Rapporter om deponikonstruktion

Alla rapporter

Flera asktyper är lämpliga som konstruktionsmaterial på deponier. Istället för att askorna är en belastning gör de nytta genom att ersätta annat material.

Vid tätning och täckning
kan askor användas. Askorna skapar därmed barriärer som hindrar utlakning av miljöstörande ämnen från avfall till omgivningen.

Som vägmaterial inne på deponiområdet kan askor användas. Därmed sparas material som exempelvis naturgrus för andra ändamål.Inom Askprogrammet har flera rapporter om deponikonstruktion här kan du ta del av dessa.


Rapporter utanför Askprogrammet:

deponi

Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge (2007)
Malgorzata Pawlowska och Lucjan Pawlowski har redigerat en bok om nya studier av gasemissioner från deponier och slambearbetning.

 
Naturvårdsverkets Mottagningskriterier för avfall till deponi (2007)
Handbok 2007:1 med allmänna råd
Den som ska deponera behöver karaktärisera avfallet och känna till dess sammansättning och lakbarhet. Det finns mottagningskriterier som anger på vilken deponi avfallet får tas emot.
Handboken ger vägledning till reglerna om mottagningskriterier

 
Size charge fractionation of heavy metals in landfill leachate (2005)
Joar Karsten Øygard, Elin Gjengedal och Oddvar Røyset har studerat proportionerna av metaller i lakvatten. Resultaten visar att totalkoncentrationer vanligen inte är en god indikator på metallers ekotoxikologiska effekter i lakvatten från deponier.

 
Rapport/Enkät om behov av aska på deponier (2004)
Göran Andersson, ÅF, har på uppdrag av Svenska EnergiAskor skrivit rapporten.
Rapporten visar att det kommer finnas ett stort behov det närmsta decenniet och att inställningen till att använda aska är positiv.

 
Askas påverkan på nedbrytningen av organiskt material (2003)
Karin Wikman, ÅF Energi & Miljö, har på uppdrag av Svenska EnergiAskor skrivit rapporten.
En viktig slutsats är att organiskt material i askor mycket sannolikt ej bidrar till metangasbildning, utan tvärtom bidrar till att minska metangasutveckling om de kommer i kontakt med det organiska.

 
Naturvårdsverket
För deponeringsverksamhet finns direktiv på EU-nivå som har införlivats i svensk lagstiftning genom förordningen om deponering av avfall (2001:512). Med stöd av förordningen har Naturvårdsverket beslutat om föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10).
Genom förordningen ställs krav på bland annat deponiernas bottentätning och bottenbarriär samt på bortledning och uppsamling av lakvatten.

 
 

 
 

 
     
 


 

 

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se