Svenska EnergiAskors logga


 

REACH

Miljöfrågor
Produktifiering/Reach -Reach

Svenska Energiaskors bedömning är att om en fallande aska har en säker avsättning och att denna avsättning är laglig, då är det fritt fram att anse att den är en biprodukt. Däremot är det mer osäkert vad som gäller för att ett avfall med bearbetning skall kunna bli produkt (End of Waste). Om en aska anses vara en produkt och dess användning till stor del beror på dess kemiska egenskaper skall den registreras enligt REACH.

REACH är inte bara en EU-förordning utan också ett förhandlingsprotokoll och ett jätteexperiment. Även om ECHA (Europeiska Kemikaliemyndigheten) har gett ut ett antal vägledningar så är det i ett antal fall fortfarande oklart vad som egentligen gäller.

För askor med volymer på över 1000 ton/år som förregistrerats enligt gällande regler skall registreras före 2010-11-30. Registreringen är relativt kostsam och kräver viss dokumentation. Dokumentationen skall bland annat innehålla uppgifter om ämnets egenskaper, all identifierad användning, klassificering och märkning samt vägledning för säker användning. Vidare ska en sammanställning av befintliga testdata göras och i vissa fall förslag till ytterligare tester lämnas.   Förhandsregistreringen i REACH  stimulerade till samarbetsgrupper (SIEFs) som underlag för konsortier med företag som producerar samma ämne  för att kunna billigare ta fram underlag för registrering. För svenska askor är konsortiet för Mixed Ashes med säte i Finland aktuell. (2009-2010) Lead registrant är Pohjolan Voima( Rea Oikonen) och projektledare Linnunmaa (Eeva Punta). Svenska deltagare i konsortiet är Mälarenergi och Södra

VGB-ECOBA (European Coal Combustion association) har ett konsortium kring registrering av kolaskor i REACH . Rekommendationerna från Avfall Sverige och dess Europeiska motsvarighet CEWEP har varit att inte förhandsregistrera askor från avfallsförbränning

Svenska Energiaskor har länge ansett att det kommer var mycket få svenska askor som kommer kunna produktifieras före 2010 -11-30. Men att


• Avfallslagstiftningen måste anpassas till Kemikalielagstiftningen.
• REACH kommer ha stort inflytande på möjligheterna att få använda avfall

• Ett avfall som uppfyller REACH-krav har en mental fördel vid anmälnings/tillståndsärenden
• Det är nu i REACH-arbetet som framtida möjligheter för användning av bio och samförbränningsaskor avgörs


Askprogrammet har bla på basis av dessa argument ordnat 2 workshops och genomfört 2 projekt i syfte att underlätta registreringsarbetet. Rapport 1121 Möjligheter vid REACH-registrering av energiaskor. Linnea Lövgren, Ola Wik. 2009. Rapporten beskriver hur REACH-registrering av aska går till, både om man har eller inte har förhandsregistrerat aska, samt gränslandet mellan avfallslagstiftningen och kemikalielagstiftningen. Askors koppling till byggproduktdirektivet berörs också i rapporten.

Rapport 1127 Methodology for qualification of wood-based ash according to REACH – prestudy. Rolf Sjöblom, Anna-Maria Tivegård 2010: är ett förslag till förenklad metodik för kvalificering av aska enligt REACH. Rapporten har utgående från regelverk, samt den kunskap som byggts upp avseende klassning och riskanalyser inom Askprogrammet, identifierat hur en sådan kvalificering kan utföras. Rapporten visar att en REACH-registrering av askor mycket väl till en del kan baseras på Värmeforsks rapporter om miljöriktlinjer (1110) samt avfallsförordningen (1103).


En grundläggande idé som framför allt kommer fram på presentationer är att spårämnena föreligger i huvudsak som lösta oxider i huvudämnenas oxider.

Rapport 1127 har presenterats för konsortiet med förslag till att askor skall registreras som preparations/mixtures med stora variationer i stället för att varje aska är en substans.
Om man registrerar aska som substans och har ett intervall av innehåll så gäller beskrivning av egenskaperna för den sämsta askan/innehållet. För mixtures gäller att man kan hänvisa till varje ämnes referenssubstans och förhoppningsvis så finns den referenssubstansen Reach-registrerad så man kan hänvisa till den registreringen. Finns ingen sådan registrering måste man göra den.

Det framfördes även att bottenaskor skall anses vara en vara eftersom det är bottenaskornas fysikaliska form som gör dem lämpliga som konstruktionsmaterial. En vara behöver ej registreras enligt Reach. Om en bottenaska anses vara en biprodukt så behöver man bara ange särskilt farliga ämnena över 0,1%, dvs man behöver då bara ange att de innehåller bly tex för slaggrus. I vilken form kan kanske diskuteras med anledning av att blyt kan vara löst i makroämnenas oxider men än så länge anser Sv Energiaskor att den bör anges som blyoxid. Andra bottenaskor håller i regel inte särskilt farliga ämnen över 0,1%.

Men Miljöbalkens hänsynsregler gäller alltid, dvs användningen av en (botten)aska skall inte ge mer än ringa risk för hälsa och miljö oavsett om det är en produkt (vara) eller ett avfall.

Rapporten har även skickats till ECHA och Kemikalieinspektionen med önskan om att de skall kommentera den.

Konsortiet vill framför allt ha hjälp med ekotoxiska bedömningar och planerar av kostnadsskäl ekotoxförsök i England.
CR 100319

 

 

 

Tillbaka

   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se