Svenska EnergiAskors logga


 

Remissvar

<
Svenska EnergiAskors synpunkter på :

   

REMISSVAR: Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Svenska Energiaskor har under året hållit i en rad arbetsmöten med folk från branschen för att utvärdera Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. Under mötena har konstaterats att handboken inte uppfyller regeringens uppdrag att öka användningen av avfall som återvinns. Det saknas uttalad policy från myndighetshåll att spara naturresurser och att användningen av avfall i anläggningsändamål skall bedömas som andra verksamheter, d.v.s. utifrån miljöbalken.  Svenska EnergiAskor anser att beräkningsmodellen i handboken är alltför komplicerad och att handboken inte medför några förbättringar vad gäller de långa handläggningstiderna och den osäkerhet beträffande tillstånd för användning av askor som råder, varför det försvårar för kommande användning av askor i anläggningsarbeten. Annat som inte fungerar är att vägledning saknas eller är missvisande i och med att handboken fokuserar på föroreningsrisken ”mindre än ringa risk”, något som riskerar att hindra restprodukter att användas i anläggningsarbeten. Kommunala miljöhandläggarekan kan tolka nivån för ”mindre än ringa risk” felaktigt som ett gränsvärde när användning är tillåten och inte som den  prövningsnivå som ärendet ska ha. Nivåerna för ”mindre än ringa risk” är orimligt låga, t.o.m lägre än bakgrundshalterna på många ställen i landet. Bedömning av risken bör göras utifrån den inneboende risken hos avfallet, utifrån föroreningsrisken av användningen på platsen och med hänsyn till riskreduktion från de skyddsåtgärder som är en följd av den normala konstruktionen.

Det upplevs idag som krångligare och svårare av verksamhetsutövaren att använda avfall i anläggningsändamål än att använda jungfruliga material.
Svenska EnergiAskor anser därför att det krävs en samsyn vad gäller bedömning utifrån miljöbalken för att säkerställa en miljösäker användning av askor/avfall/restmaterial i anläggningsarbeten. Användning av askor i anläggningsändamål ska bedömas på samma grunder som andra verksamheter, vilket ger en rimlighetsbedömning utifrån miljöbalkens hänsynsregler. Miljömyndigheten bör uttala stöd för användning av askor i anläggningsarbeten för att spara naturresurser

Svenska EnergiAskor föreslår att miljömyndigheten utvecklar ett regelverk eller en handbok tillsammans med branscherna anpassad för begränsad tillämpning med krav på försiktighetsåtgärder och uppföljning. Exempel kan hämtas från andra länder exempelvis från Nederländerna där en modell utformatsd för tre olika beräkningsscenarier:
- Material som ska kunna användas utan försiktighetsåtgärder
- Monolitiska material (material som håller ihop i ett stycke då det utsätts för belastning) som endast får användas under förutsättning att försiktighetsåtgärder vidtas
- Granulära material (partikulära material) som endast får användas under försutsättning att försiktighetsåtgärder vidtas

   

REMISSVAR: Från avfallshantering till resurshushållning. Sveriges avfallsplan 2012 – 2017

Beträffande Sveriges avfallsplan 2012 – 2017 så menar Naturvårdsverket att lämpligt returmaterial, avfall kan användas vid väg-och anläggningsarbeten för att minska uttaget av naturresurser. Svenska EnergiAskor tycker att detta är positivt men konstaterar att returmaterialet aska är en bortglömd resurs. 

Svenska EnergiAskors uppfattning är att rätt aska ska hamna på rätt plats. Miljöskadliga askor skall tas ur kretsloppet på säkrast möjliga sätt. Med detta menas att miljöskadliga askor i enlighet med Miljöbalkens kap 2 ska omhändertas/deponeras medan resursaspekter ska överväga för askor med ringa föroreningsrisk så att dessa kommer till användning bl.-a. för väg- och anläggningsändamål. Svenska EnergiAskor tycker vidare att det är bra att man ser över och utvärderar Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall. I avfallsplanen bör felaktigheter korrigeras såsom vad beträffar att användning av bottenaskor medför risk för spridning av farliga ämnen. Svenska EnergiAskor anser att användningen är noga reglerad och kontrollerad av berörda myndigheter varför risken är liten. Deponiskatten är ett viktigt styrmedel. En betydande del , ca 2/3 av de 1,5 miljoner ton aska som årligen alstras i Sverige används för att täcka deponier. Om 5-10 år är dock merparten av deponierna täckta varför andra användningsområden för askor måste växa fram. Det ät viktigt att deponiskatten  framöver styr rätt så att miljöskadliga askor plockas ur kretsloppet och på ett säkert vis kan deponeras medan askor som kan användas, nyttiggörs.

Svenska EnergiAskor anser också att det finns behov av fortsatt kunskapsuppbyggnad, F.oU-verksamhet såsom Värmeforsks askprogram samt att statistiken om avfallsmängder och nyttiggörande av avfall för t.ex anläggningsändamål förbättras.

   

110506 SSM: remissversion av 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har utarbetat ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium-137 eller naturligt förekommande radioaktiva ämnen.         
                      

Svenska EnergiAskor anser att SSM gjort en saklig genomgång av ärendet men att vissa modifieringar bör införas i förslaget:

Svenska EnergiAskor anser bland annat att det är fel att likställa vad kärnkraftsindustrin orsakar och det som bioenergi medför. Den satta gränsen för cesium (Cs 137) kan höjas eftersom Cesium 137 i naturen är en naturlig strålkälla. Således kan torv från en del mossar ge upphov till askor med förhöjd cesiumhalt. Oftast ligger man strax över gränsen men ibland kan askan betraktas som kontaminerad. Svenska EnergiAskor uppfattning är generellt att kontaminerad aska ej skall nyttiggöras i anläggningsarbeten utan skall omhändertas på deponi. Detta gäller även kontaminerad torvaska. Vanlig, ej kontaminerad aska bör däremot komma till användning t.ex i skogsbilvägar där trä- och torvaskor visat sig underlätta för skogsbruket då de gör vägarna tjältåliga. Men förslaget som SSM lägger för naturliga strålningskällor riskerar att försämra torvens konkurrenskraft gentemot andra energiråvaror.

SSM ställer också krav på att mätning ska göras vart 5:e år i ”evig tid”. Eftersom halveringstiden för Cs 137 är 30 år anser Svenska EnergiAskor att mätningarna kian vara tidsbegränsade.

SE vill också att en paragraf om sk dosmodellering skrivs in. Sådan innebära att man under vissa förutsättningar inte behöver leva upp till de gränser som satts. T.ex så blir upptaget av Cs i fisk starkt minskat i närvaro av kalium (K) och kalium finns alltid i höga halter i trädbränsleaskor. 

 

   

110325 Remissvar, Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Sammanfattning av våra viktigaste synpunkter

Fullskaliga försök både i Sverige och Finland har visat att det är en mycket bra och lönsam skogsskötselåtgärd att tillföra aska på dikad skogsmark. Enligt uppgifter från SLU i Umeå bör 5 ton aska ts/ha ge en extra tillväxt på i snitt 3 fast m3/ha i 20 år. I Energimyndighetens rapport 18:2000 har man inte funnit någon förhöjning av tungmetaller i grundvattenzonen efter askgödsling med åtta ton/ha. Det bör således vara ringa risk med relativt höga askdoser på dikad torvmark. I Värmeforsk rapport 974,  rapporteras att askgödsling förutom att tillföra basiska joner som motverkar försurning även finns en tendens till minskad avgång av klimatgaser. Svenska EnergiAskors bedömning  är att askgödsling på dikad torvmark både utifrån miljöaspekter och ur ekonomisk synpunkt är så gynnsamt att 30§ SvL bör uppmuntra till denna gödsling och definitivt inte förhindra forskning på området.

SvEA bedömer att krom alltid kommer tillföras askor ifrån hanterings och förbränningsutrustning. Så det är ofrånkomligt att krom i askor kommer att vara högre än vad som bara kommer ifrån veden. Med stor sannolikhet är den ej farlig för hälsa och miljö och bör kunna tillåtas i högre halter än vad som har bortförts med veden. 30§ bör därför ge möjligheter för SkS att tillåta högre halter av vissa tungmetaller om det är ringa risk för hälsa och miljö.

 

   

 

091126 Remissyttrande över Miljömålen i nya perspektiv – betänkande av Utredningen om miljömålssystemet (SUO 2009:83)

Sammanfattning av våra viktigaste synpunkter

Utredningen har utfört ett gediget arbete och på ett tydligt sätt beskrivit historiken och miljömålssystemets komplicerade uppbyggnad. Sv EA anser att de förslag som lämnas är viktiga steg mot en förenkling och effektivisering av miljömålssystemet enligt det uppdrag som regeringen lämnat men konstaterar samtidigt att förslagen som lämnats trots det innebär ytterst marginella förändringar i sak.

Giftfri Miljö målet bör på sin högsta nivå bara innehålla den av utredningen föreslagna meningen:
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

Meningen ”Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna” bör utgå bl.a. p.g.a. att användning av avfall som resurser i enlighet med miljöbalken och EU:s avfallshierarki motverkas av den meningen. Även där avfallen ger ringa risk för hälsa och miljö.

För att få balans mellan miljömålen Giftfri Miljö, Klimatmålet och God Bebyggd Miljö bör det senare förstärkas med en förklarande text:
”Utnyttjande av ”restmaterial” och avfall måste stimuleras. Resursaspekterna bör därför överväga om föroreningsrisken bedöms vara ”ringa”.”

Miljömålen bör administreras av en fristående organisation.


   
09-11-13 Svar på Naturvårdsverkets reviderade förslag till handbok för användning av avfall i anläggningsändamål

Sv EA anser att handboken i sin nuvarande form inte skall ges ut. Den kommer att skapa oklarheter, utredningar och minskad användning/ökad deponering av avfall.
Om handboken skall ges ut nu så bör beräkningsexemplet om material ovan tätskikt på deponi utgå. Om det mot vår vilja blir kvar så måste det mycket, mycket tydligt anges att exemplet inte gäller för tillståndsärenden utan bara för fri användning med mindre än ringa risk.

Den största bristen i handboken är att vi saknar en positiv attityd till att använda avfall som resurser. Meningen som Naturvårdsverket framförde 2003. ”Utnyttjande av ”restmaterial” och avfall måste stimuleras. Resursaspekterna bör därför överväga om föroreningsrisken bedöms vara ”ringa” måste ingå i handboken.


   

2009-11-06. Svar på Miljödepartements remiss om Nya avfallsregler M2009/1551/R; Ds 2009:37,

Sv. EA anser att artikel 5 i ramdirektivet inte kan genomföras som ett undantag från avfalls­för­ordningens tillämpningsområde. Biprodukt­prin­cipen är inte alls tillämplig på avfall och kan därmed inte användas som ett undantag från avfallsförordningens tillämpningsområde.
I departementspromemorian föreslås att även artikel 6 i ramdirektivet genomförs som ett undantag från den nya avfallsförordningens tillämpningsområde. Även detta förslag skulle, om det ledde till lagstiftning, utgöra en felimplementering. Frågan om när avfall ska anses upphöra att utgöra avfall kan inte begränsas till att avse avfallsförordningens tillämplighet. På samma sätt som biproduktprincipen styr artikel 6 tillämpningsområdet för ett stort antal andra författ­ningar. Artikel 6 reglerar vad som ska betraktas som avfall och inte och bestämmelsen bör därför genomföras i miljöbalken.

Villkoren för kriterier för när avfall ska upp­höra att utgöra avfall inte bör genomföras i svensk rätt. När sådana kriterier har upprättats på EU-nivå ska de genomföras i svenska författningar utan särskilda bedömningar på nationell nivå. Villkoren i artikel 6 är adresserade till EU-lagstif­taren och inte till medlemsstaterna.


   

2008-10-30 Svar på ”Myndighet för miljön - en granskning av Naturvårdsverket”  SUO 2008:62

Naturvårdsverket har inte tagit sitt fulla ansvar som den myndighet som har det övergripande ansvaret för alla miljömål utan hårt prioriterat Giftfri Miljömålet framför allt gentemot resurshushållningsmålet. Det har saknats en vilja att se till helheten,  dvs till andra miljö- och samhällsmål trots uppvaktningar från näringslivet.


   
2008-03-31 REMISSVAR: Naturvårdsverkets kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Svenska EnergiAskor anser

• att denna remiss om Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten jämte dess systerremiss om Förorenad Mark skall dras tillbaka och göras om i samarbete med bl.a. Vägverket, Industrin, Avfall Sverige, och Energibranschen. Grunden för en ny utredning bör vara

- Resursanvändning.

- Ringa risk för hälsa och miljö

- Helhetssyn, d.v.s. balans mellan olika miljömål

• att det behövs en myndighet som har resursutnyttjande som huvudmål enligt EU:s avfalls hierarki och som får resurser för FoU så att restprodukter kan utnyttjas i största möjliga mån som resurser med helhetssyn mellan miljömålen som grund.

• att riskbedömningar måste göras med verklighetsbaserade antaganden om farligheter.

• att NV bör återgå till sin balanserade strategi för användning av avfall från 2003 där Giftfri Miljömålet prioriteras om risken för hälsa och miljö är mer än ringa men att resursanvändning prioriteras om risken är ringa. Denna strategi från 2003 bygger på balansen som finns i Miljöbalken och det borde inte vara lämpligt att från gå denna balans på det sätt som har gjorts i denna remiss och i remissen om förorenad mark.

Sv EnergiAskors svar bygger på en Avfall Sverige rapport  F2008:5 utförd av SGI, IVL, Ecoloop, Flyhammar R&M och ÅF-process och finansierad av Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenska Energiaskor AB, Boliden Mineral AB, Skogsindustrierna, Svenska Gjuteriföreningen och Jernkontoret.


   

2007-10-19 Remiss Vägledning om förorenade områden
2008-01-07 Bilaga
till Yttrande över NV:s remiss Vägledning om förorenade områden.
Remissvar och bilaga till Naturvårdsverket.

Remissen är ett gediget och imponerande arbete. Mycket lärorikt och intressant finns beskrivet i den på ett utomordentligt sätt. Det är ett mycket värdefullt arbete som kommer få stor betydelse i framtiden. Metodiken att göra riskbedömningar är mycket bra. Problemet är att man bygger in försiktighet i många led så att slutresultatet blir orimligt.


   
2007-08-09 Synpunkter på  Remiss Giftfri Miljö – fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet.
till Kemikalieinspektionen.

Sv EA bedömer att man på många områden redan nu kan göra rimliga och försiktiga bedömningar om ämnenas risk för miljö och hälsa på kort och lång sikt. Det går att få en Giftfri Miljö till högre halter än bakgrundsnivåerna för utfasningsämnen. Vi föreslår att man för avfall bör prioritera Giftfri Miljö upp till att ämnena innebär mer än ringa risk för hälsa och miljö, men att när ringa risk är uppnått så bör andra miljömål kunna prioriteras i enlighet den strategi som NV framförde 2003:

Utnyttjande av ”restmaterial” och avfall måste stimuleras. Resursaspekterna bör därför överväga om föroreningsrisken bedöms vara ”ringa”.


   

2007-08-09 Remiss svar på God bebyggd miljö –fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet
till Boverket

Det grundläggande bristen i Boverkets remiss anser vi är att man inte anger att NVs pågående arbete med kriterier för användning av avfall i anläggningsarbeten visar på en svår inbyggd konflikt mellan miljömålen Giftfri Miljö som det i dag är formulerat och målen att utnyttja avfall som resurser utan risk för hälsa och miljö.  Om man inte bedömer dessa frågor ur ett helhetsperspektiv så är risken stor för att man vänder den positiva trenden med minskad deponering till dess motsats. Viktiga miljömål motarbetas om man inte utnyttjar avfall som resurser där de ger ringa risk för hälsa och miljö.


   
Avfallsförordningens punkt H14
Remissvar och liknande korrespondens till Jacques Méhu vid universitetet i Lyon.

   
       
       
    

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se