Svenska EnergiAskors logga


 

Ringa Risk/ miljöriktlinjer

Miljöfrågor
Ringa Risk

SGI/kemakta har gjort en model för beräkning av ringa risk för hälsa och miljö med aska i vägar utan annan begränsning än att askan inte ligger i ytan.

Projekt Bygga med avfall (VF rapport 839) höll ett seminarium 030519 i Naturvårdsverkets (NVs) lokaler. Till detta seminarium mötet gjorde NV en noggrann analys och kom fram till en bra balans mellan giftfri miljömålet och användning av restprodukter. Bifogade bilder som presenterades på mötet var sanktionerade av NVs GD. Följande mening från bild 2 har varit styrande för stor del av Askprogrammets miljöarbete:


Utnyttjande av ”restmaterial” och avfall måste stimuleras. Resursaspekterna bör därför överväga om föroreningsrisken bedöms vara ”ringa”


I Värmeforskrapport 1113 Regional riskanalys av askanvändning i anläggningsbyggande 2009 Ola Wik bedömdes regionala risken med en storskalig användning av de askor som produceras inom ett vattenavrinningsområde.


Han kom fram till att för ett helt avvattningssystem blir det lite mer än ringa risk för miljön om man i modellen använder de gränsvärden som ger ringa risk vid en platsspecifik bedömning enligt rapport 979 (som utvecklats i rapport 1110 nedan). Men att: ”Med den kvalitet med avseende på lakbarhet av bly, kadmium och kvicksilver som dagens askor har är emissioner vid användning av askor som konstruktionsmaterial i ett regionalt perspektiv försumbara i relation till emissioner från andra källor och flöden inom de undersökta vattenavrinningsområdena”.

 


Värmeforsk rapport 1110 2009 Miljöriktlinjer för askanvändning i anläggningsbyggande David Bendz, Ola Wik, Celia Jones, Michael Pettersson, Mark Elert,
Rapport 1110 bygger på två grundläggande rapporter med samma namn 879 och 979. Baserat på modulleringen av riskanalyser har man gjort en modell för beräkning vilka värden av innehåll och utlakningar som ger ringa risk för hälsa och miljö. Man har exemplifierat det med beräkningar för belagd väg respektive ej belagd väg med att av 0,5 m lager av aska i bär/förstärkningslagren. Se bild.

En jämförelse mellan de beräknade värdena med askors innehåll och Lakegenskaper visar att de flesta askorna, inklusive slaggrus, ger ringa risk för hälsa och miljö utan annan begränsning än att de ej skall ligga i ytan på vägen.


Flygaskor från förbränning av hushållsavfall, blyrika avfall respektive As-impregnerat virke klarar ej ringa riskvärdena.


Scenariot damning på grönsaker i en grönsaksodling 20 m från vägen under byggande, underhåll och rivning av vägen, samt för grusvägar damning från trafik på vägen, samt att en person får sitt huvudsakliga intag från detta grönsaksland och att han/hon sköljer grönsakerna dåligt är mer begränsande än utlakning till grund- och ytvatten. Att lämna aska kvar ytligt efter användningens upphörande är dock än mer begränsande. I rapportens bilaga D har antagits att man varje år går/leker/vistas på vägen (askan) i 40 dagar och äter 1 kg växter somt tagit upp tungmetaller från askan.


Om de för användning aktuella askor ligger nära ringa riskvärdena är det lätt att få en extra säkerhet genom att se till att damning till ett växande grönsaksland inte sker vid byggandet av en väg med askor samt genom att inte lämna kvar aska ytlig vid en konstruktions upphörande.


Svenska EnergiAskors rekommendationer


Även omberäkningar och modelleringar enligt ovanstående rapporter har stora säkerhetsmarginaler rekommenderar Sv EnergiAskor

att slaggrus inte används i grusvägar och att slänter med slaggrus täcks om det finns risk för att barn leker på dem

att slaggrus ej används så att dess innehåll av salter kan nå skyddsvärda grundvatten

att om innehållet i askorna överstiger det i rapport 1101 bil c beräknade värdena för ringa risk om askan lämnas kvar ytligt, så skall man erbjuda att applikationerna anges i kommunala register och i fastighetsregister så att risken är liten för att askorna behandlas fel i samband med att konstruktionen upphör. Som askor bl.a. inte är akuttoxiska så innebär dock även enstaka felaktiga framtida hanteringar ringa risk.

att inte deponera askor som kan användas med ringa risk för hälsa och miljö. För att uppfylla miljöbalken och EU:s avfallshierarki måste askproducenterna anstränga sig för att finna miljöriktiga applikationer.Se Bilder- Low Risk to health and environment: Tabellen håller de mest kritiska ämnena för ”ringa risk” vid användning av askor.

OH-bilder från Naturvårdsverket -ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp samt NV-syn på utnyttjande av ”restmaterial” och avfall för anläggningsändamål.

 

CR101217

 

 

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se