Svenska EnergiAskors logga


 

Slaggrus i geotekniska konstruktioner

Askanvändning
Användningsområde: Geoteknik -Slaggrus

Slaggrus är avfallsbranschens namn på förädlad bottenaska från förbränning av hushålls- och industriavfall i en rosterpanna.  Bottenaskan släcks i ett vattenbad, transporteras ut till ett utomhuslager, får mogna i 6 månader, siktas, järnskrot magnetsepareras bort och vissa fall sorteras även koppar och aluminium ut med en virvelströmseparator.
Slaggrus ser ut som gråsvart sandigt grus och har liknande fysikaliska/geotekniska egenskaper. Slaggrus styrkor är att det är enklare att lägga ut och packa samt att det är lättare och därmed mer värmeisolerande än bergkross. Förutom att det ersätter naturmaterial.
Idag produceras ca 0,5 mton TS slaggrus/år och Sv EnergiAskors bedömning är att det kommer att växa till ca 1 mton till 2020. I dag används merparten som konstruktionsmaterial under kommande tätskikt på deponier. Denna möjlighet/marknad kommer att kraftigt ha minskat till 2020 pga att då är flertalet ”sluttäckningdeponier” i det närmaste sluttäckta. Att utveckla nya marknader tar tid bl.a. för att få entreprenörer att vänja sig vid nya material och för att utveckla bästa teknik vid dessa materials användning. Skall nya applikationer kunna ersätta användningen av slaggrus på deponier måste dessa nya marknader börja få fart inom en snar framtid.

Svenska EnergiAskors bedömningar och rekommendationer

I bilagdt PM redovisas på av bl.a. Värmeforsk och Avfall Sverige stödd forskning om slaggrus. Baserat på denna forskning anser Svenska EnergiAskor att slaggrus normalt är lämpligt att användas för geotekniska konstruktioner med ringa risk för negativ påverkan på hälsa och miljö. Det är väl lämpat för att användas som resurs även utanför deponier.

För att erhålla en extra säkerhet skall damning undvikas vid byggande, underhåll och rivning av konstruktionen, särskilt till närliggande grönsaksodlingar. Damning kan enkelt undvikas med viss bevattning. Slaggrus skall ej placeras i en konstruktions överyta och den bör vidare vara belagd med exempelvis asfalt. Det är dock normalt fortfarande låg risk för hälsa och miljö även om slaggruset också används i en obelagd slänt. Slänten bör täckas om det är risk för att barn annars leker direkt i slaggruset. Slaggrus är dock ej akuttoxiskt.

Vid miljöbedömningen skall särskilt beaktas att sulfat och klorid kommer att lakas ut. Det påverkar inte hälsa och normalt inte miljön men kan påverka tjänligheten (smaken) av grundvatten som dricksvatten. Konstruktionen skall utformas så att ”otjänlig påverkan” av skyddsvärt grundvatten med god marginal inte sker.

Slaggrus bör inte ligga i ytan när konstruktionen upphör och skall ej flyttas till flyttas till ytor där barn leker och/eller till andra känsliga områden t.ex. ett grönsaksland.  För att undvika detta bör sökande för användning av slaggrus erbjuda att användningen registreras både i fastighetsregister och i kommunala register så att en ny miljöbedömning med stor säkerhet kan göras vid en ny framtida användning.

 

CR 101216

 

Mer information om slaggrus, handböcker, rapporter samt Svenska EnergiAskors synpunkter:

PM: Slaggrus i geotekniska konstruktioner
 

  SYSAV:s sorteringsanläggning för slaggrus

 

SYSAV.s sorteringsanläggning för slaggrus i Malmö.

 

Tillbaka

   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se