Svenska EnergiAskors logga


 

Strålning

Miljöfrågor
Stråling

Ny förordning ökar gränsen för att klassa en träaska som kontaminerad för Cs 137 till 1000 Bq/kg TS. Gränser för strålning från torvaskor har tillkommit.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av kontaminerad aska samt allmänna råd; SSMFS 2012:3
Beslutade den11 april 2012 och tillämpliga från 12-09-01.

Utdrag ur föreskrifterna:

Dessa föreskrifter är tillämpliga på hantering av kontaminerad torv- och trädbränsleaska som uppkommer vid förbränningsanläggningar för energiproduktion där det produceras mer än 100 ton aska torrsubstans (TS) per år.
För kontaminerad aska som till mer än 80 procent består av trädbränsleaska gäller endast bestämmelser om cecium-137 i dessa föreskrifter.

Bestämmelser om skydd för arbetstagare som hanterar kontaminerad aska finns i SSM 2008:5.

Torvaskor

Förbud
To rv där halterna av uran -238 överstiger 2,5 kBq/ kg TS får ej användas som bränsle (i anläggningar som producerar mer än 100 ton aska TS/år.) Det överensstämmer med SGUs rekommendationer på en högsta halt på 200 ppm U i inaskad torv.

Nytt är att SSM inför två aktivitetsindex för torvaskor
C är aktivitet för resp. radionukid mätt som kBq/kg TS
Aktivitetsindex 1: C232Th+C238U+C40K/20. Överstiger summan 1 får askan ej användas
Aktivitetsindex 2: C2322TH/0,2 +C226Ra/0,3 +C40K/3. Överstiger summan 1 klassas askan som kontaminerad.
Om halten uran-238 i inaskad torv eller övriga radionuklider som är reglerade i dessa föreskrifter har bestämts i det generalprov som togs vid ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt, kan de värdena användas. (I proportion till torvens bidrag till asksammansättningen.)

Svenska EnergiAskors bedömning:
Halten av kalium är låg i rena torvaskor och ej försumbar i träaskor. Påverkan på index 2 är därför låg till måttlig. (Om halmaskor m.fl. hade berörts av förordningen skulle enbart kalium medföra att dessa liksom kaligödselmedel skulle klassas som kontaminerade).
Radium och torium kan medföra att rena torvaskor inte sällan kan klassas som kontaminerade enligt värdena på SGUs hemsida 2011. Vid ökad halt trä börjar kalium få en påverkan. Men även beaktande av detta så bedöms att om mer än 50 % av askan kommer från trä bör index 2 understiga 1, d.v.s. att askan ej är kontaminerad. Observera att torv håller mer aska än trä. Enligt SGUs hemsida håller medeltorven ca 5 % aska. Bark och grot håller mellan 2 och 4 %, rent trä 0,3-0,5 %.  Håller torven 10 % aska kan en mindre mängd i bränsleblandningen medföra att askan skall klassas som kontaminerad.
Uran och torium kan medföra att gränsen för att få använda rena torvaskor överstigs. Kaliums påverkan på index 1 är låg.


Träaskor

Gränsen för att en träaska skall klassas som kontaminerad har höjts från 500 till 1000 Bq Cs 137/kgTS.
Om halten är över 10 000 Bq får askan ej användas utan skall. liksom en torvaska med index 1 över 1, deponeras på en deponi av lägst klass II d.v.s. för icke farligt avfall.


Svenska EnergiAskor synpunkter:
Mycket bra att nivån har höjts, den var alldeles för låg tidigare och borde kunna vara än högre. Jämför med att renkött får hålla 1500 Bq Cs 137/kg. 1000 Bq bör de flestas askor klara. I områden med högt nedfall bör det finnas chans att bottenaskor kan klara gränsen.Rutiner

Vid förbränningsanläggningar bör de skriftliga rutinerna minst omfatta hur det säkerställs att torvbränsle ej överstiger gränsen på halt uran samt hur torv- och träaskor skall klassas ur strålskyddssynpunkt. 


Spridning

Återvinning av kontaminerad aska genom spridning får bara ske på skogsmark, dock inte på lavmark i renskötselområden.


Anläggningsändamål

Kontaminerad aska får användas som väg och fyllnadsmaterial utomhus om stråldosen efter slutfört arbete inte överstiger 0,5 mikro Sivert/h över bakgrundsdosraten 1 m ovan belagd yta.
Kravet på begränsning av dosraten till 0,5 μSv/h kan anses vara uppfyllt om askan övertäcks med ett täcklager som är minst 20 centimeter tjockt, bestående av minerogena jordar t.ex. sand, lera eller liknande.Skydd mot läckage vid anläggningarbete och deponi

Dricksvatten och ytvattenrecipienter ska skyddas. Skyddsnivån ska anses tillräcklig om dosen till människa från läckaget understiger 0,01 milli sievert per år för Cs137 och 0,1 milli sievert för naturligt förekommande radionnuklider.
Skyddsnivån ska verifieras minst vart femte år genom provtagning och mätning på vatten.
Provtagning kan upphöra vid anläggningsarbeten om tre till fyra reguljära provtagningar har visat sjunkande mätvärden för läckaget över 15-20 år och i vart fall de två senaste provtagningarna visat låga mätvärden.

Svenska EnergiAskors bedömning:
Sv. EA tar ej upp hur deponier påverkas vid deponering av kontaminerad aska.
Kravet att få verifiera att skyddsnivån uppnås bara får göras genom mätningar och under lång tid medför att Sv. EA är tveksam till att rekommendera att kontaminerade askor används för anläggningsändamål.
Vissa förenklingar gör att mätningarna kanske inte är så betungande, men vi är tveksamma till att det skall vara sjunkande värden när vi förväntar oss att nivåerna redan från början är så låga att de knappt blir mätbara och svåra att särskilja från bakgrundsvärden.  Därmed måste mätningarna kanske pågå under extremt lång tid även om värdena är låga och det kan användaren inte veta i förväg. Strålsäkerhetsmyndigheten kan dock ge dispens från föreskrifterna om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan att syftet med föreskriften åsidosätts. För aska kontaminerad av Cs 137 kan Värmeforsk rapport 1080 kan vara en hjälp vid dispensansökan:

Värmeforsks rapport 1080 R. Sjöblom: Cesium-137 i aska från förbränning av biobränsle - Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler. Rapporten omfattar tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens tidigare regler vid användning i geotekniska konstruktioner. Den har förslag till ett enkelt kontrollprogram samt håller praktiska råd. För askor understigande 2 kBq/kg bedöms dock inte aktivitetsmätningar behöva utföras av skyddsskäl om avståndet från en konstruktion med aska till en brunn med dricksvattenuttag uppgår till minst 20 meter och att avståndet till en recipient med kapacitet att generera några kilo matfisk per år uppgår till minst 40 meter. Dessa moduleringar borde kunna vara alternativa metoder istället för mätningar som krävs enligt nya förordningen SMFS 2012:3.


 

områden där trädbränsleaska kan ha cesiumhalter över 10 kbq/kg

Områden där trädbränsleaska kan ha cesiumhalter över 10 kbq/kg (Obs: Gäddede och fjällen i Västerbotten ingår inte i dataunderlaget)

Region 1: Halten av 137Cs i den totala askan från förbränningen av GROT-bränslen och sågverksrester (spån och bark) kan överstiga 10 kBq/kg.

Region 2: Halten av 137Cs i flygaskor från trädbränslen kan under vissa förhållanden (finkornig askfraktion, pannkonstruktion, förbränningsförhållanden osv.) överstiga 10 kBq/kg.

Spridningsväg för cesium-137 från en väg byggd med aska till en brunn för dricksvatten och till en liten sjö med fisk. I samband med häftiga regn kan även ytavrinning förekomma.   Spridningsväg för cesium-137 från en väg byggd med aska till en brunn för dricksvatten och till en liten sjö med fisk. I samband med häftiga regn kan även ytavrinning förekomma.

 

 

CR 120817

    


 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se